Уважаеми клиенти,
във връзка с неяснотите около въвеждането от дата 01.01.2018г. на електронната отчетност чрез НИСО, получихме отговор от МОСВ, който указва, че това се отлага за 01.01.2019г. чрез изменение на ЗУО публикувано в ДВ бр.102 от 22.12.2017г, в Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за безопасно използване на ядрената енергия:
(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.) § 39. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 37 , който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".
§ 37. (В сила от 22.12.2017 г.) В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите "2018 г." се заменят с "2019 г.".

Отговорът е с изх. № 94-00-532/29.12..2017г. и можете да го видите на страницата ни в раздел Новини.

http://netfocom.eu/#news

Съгласно отговорът и през цялата 2018г., воденето на отчетността ще може да се извършва както досега, на хартиен носител.

 

Dilexatrading.com използва „бисквитки“ („кукита“), за да ти предостави възможно най-доброто потребителско изживяване.
Продължавайки да разглеждаш Dilexatrading.com, ти се съгласяваш с използването на бисквитки.